Statistik ma’lumot

“O’zbekiston temir yo’llari” aksionerlik jamiyatining 
 2018 yilda bajarilgan ish ko’rsatkichlar to’g’risida

  statistik ma’lumot             

           Asosiy ko’rsatkichlar                                YillarFarqi %
IV chorak 2017 y.IV chorak 2018 y.
1.Jo’natilgan yuk, mln.tonna67,9368,42100,7
2. Tashilgan yuk, mln.tonna 86,41 94,79 109,7 
3.Yuk aylanmasi, mlrd.km/tonnasi22,9422,94100,0
4.Yo’lovchilar aylanmasi, mln.km/yo’lovchi4293,94329,0100,8
5.Tashilgan yo’lovchilar, ming. odam21,0522,12105,1
6.Jo’natilgan yo’lovchilar, ming.odam21,5922,62104,8
7.Umumiy ishchi-xodimlar soni, ming odam87,9291,73104,3
8.Yangi tashkil e’tilgan ish joylar22774519198,5
9.Daromadlar, mlrd. so’m5359,47384,0137,8
                                YillarFarqi %
IV chorak 2017 y.IV chorak 2018 y.
10.Eksplutasion temir yo’l uzunligi, km4641,9
4718,1101,6
11.   shu jumladan elektrifikasiya yo’li, km1684,5
1773,6105,3